deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Przedszkola Publicznego nr 5 im. Chatka Puchatka ul. Bobrownicka 13 a 62-100 Wągrowiec. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Chatka Puchatka w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 5 im. Chatka Puchatka w Wągrowcu w domenie https://chatkapuchatka-wagrowiec.pl/

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej procedury samooceny, w  trakcie której skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny zgodności strony. Przeprowadzony test – European Intern Inclusion Initiative, pod adresem http://checkers.eiii.eu/, dowodzi, że strona internetowa działająca w domenie https://chatkapuchatka-wagrowiec.pl spełnia wymogi standardu dostępności cyfrowej WCAG 2.1 w 97.85 %.

 

Informacje dodatkowe

Strona internetowa Przedszkola Publicznego nr  5 im. Chatka Puchatka w Wągrowcu wyposażona jest w narzędzia ułatwień dostępu (po kliknięciu w obrazek widoczny w prawym dolnym rogu ekranu) a w nim następujące możliwości :

 • odwrócenie kolorów,
 • monochromatyczność,
 • ciemny kontrast,
 • jasny kontrast,
 • niskie nasycenie,
 • wysokie nasycenie,
 • zaznaczenie linków,
 • zaznaczenie nagłówków.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023.09.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.10.29

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub przypadków wymienionych poniżej.

 1. Niektóre zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe mogą nie posiadać alternatywnej wersji tekstowej.
 2. Niektóre materiały tekstowe mogą nie posiadać odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 3. Niektóre z publikowanych nagrań wideo mogą nie posiadać audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na  adres mailowy info@fidel.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 607 176 806

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przedszkole nr 30 powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole nr 30 zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole nr 30 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Publicznego nr 5 im. Chatka Puchatka  mieści się w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej 13 A

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada jedno wejście. Nie umożliwia ono dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest dwukondygnacyjny, schody prowadzące na piętro  uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Toalety na parterze są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, żaden z pracowników nie został przeszkolony w zakresie polskiego języka migowego.

Ułatwienia dostępu